EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika
Nabycie sprawdzające. Odkryj kluczowe aspekty nabycia sprawdzającego – mechanizmu polskiej administracji skarbowej, służącego do walki z unikaniem podatków. Nasz szczegółowy artykuł eksploruje definicje, procedury, i praktyczne zastosowania nabycia sprawdzającego, podkreślając jego rolę w zapewnianiu zgodności podatników z obowiązkami fiskalnymi. Zrozumienie tej instytucji jest niezbędne dla przedsiębiorców i pracowników, którzy chcą unikać potencjalnych konsekwencji wynikających z naruszeń prawa podatkowego. Dowiedz się więcej na naszej stronie
20 kwietnia 2023

Faktury wystawione przez wspólnika na 
rzecz spółki cywilnej  - skutki podatkowe.

Spółki cywilne są jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce. To sposób na prowadzenie biznesu, w którym co najmniej dwie osoby łączą swoje siły, doświadczenie i zasoby, by osiągnąć wspólny cel. Jak wiadomo, każda spółka ma swoje zobowiązania finansowe i obciążenia podatkowe. Taka spółka ma swój odrębny od wspólników numer NIP, REGON i na gruncie podatku od towarów i usług jest samodzielnym podatnikiem. Natomiast podatek od dochodów osób fizycznych płacony jest przez wspólników, a nie przez spółkę. To oznacza, że każdy wspólnik musi rozliczać się z fiskusem z tytułu swojego udziału w zyskach spółki cywilnej.

 

W związku z tym często pojawiają się wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych, zwłaszcza w przypadku faktur wystawianych przez wspólników spółki cywilnej na rzecz tejże spółki. Czy kwoty z faktury wystawionej przez wspólnika spółki cywilnej są traktowane przez organy podatkowe jako koszty poszczególnych wspólników spółki cywilnej? Czy uzyskany przez takiego wspólnika przychód uznany zostanie za jego przychód podatkowy? Niniejszy artykuł dotyczy wspólników s.c., którzy to wspólnicy wybrali formę opodatkowania na zasadach ogólnych – skala podatkowa oraz podatek liniowy.

Faktury wspólnika na rzecz spółki cywilnej – koszty podatkowe wspólników.

 

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości warto przyjrzeć się przepisom prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub działów specjalnych produkcji rolnej, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z ustępem 2. tegoż artykułu zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że wspólnicy spółki cywilnej rozpoznają przychody i koszty spółki w takiej proporcji w jakiej posiadają prawo do udziału w zysku. Zatem jeżeli wspólnik posiada np. 30% prawa do udziału w zysku spółki cywilnej to w takim procencie będzie również rozpoznawał przychody i koszty z tego tytułu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej to przyjmuje się, że ten udział w zysku wspólników jest równy.
 

Co w sytuacji, gdy wspólnik takiej spółki wykona usługę, a następnie wystawi za nią fakturę na rzecz swojej spółki? Zdaniem organów podatkowych, jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej wykonuje usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej, w której jest jednocześnie wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na podatnika, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zapłatę za usługę w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz "samego siebie".
Potwierdzają to interpretacje: 0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD oraz 0114-KDIP2-2.4010.116.2022.2.RK.

 

Faktury wspólnika na rzecz spółki cywilnej - przychody podatkowe wspólnika.

Z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia ze świadczeniem "dla samego siebie", to należy konsekwentnie uznać, że u wspólnika nie występuje przychód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z faktur wystawionych przez niego na jego spółkę cywilną w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w zysku tejże spółki cywilnej.

 

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w interpretacjach podatkowych. W szczególności w Interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 31 grudnia 2018 r., nr 0113- KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD zostało stwierdzone, że „jeżeli podatnik, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko, wynajmuje nieruchomość spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na niego nie są dla niego kosztem podatkowym. Uiszczenie czynszu najmu w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika na rzecz „samego siebie”. Identycznie jest, gdy wspólnik sprzedaje na rzecz spółki cywilnej towary handlowe. W tej sytuacji również wydatek poniesiony przez spółkę cywilną w części przypadającej na tego wspólnika nie jest dla niego kosztem podatkowym. Analogicznie świadczenie „samemu sobie” w tej części nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Przychodem będzie natomiast czynsz najmu i należność za sprzedane towary lub wykonaną usługę w części, jaka przypada od drugiego wspólnika (czyli w 50 proc.)”.

To stanowisko zostało potwierdzone w najnowszej interpretacji podatkowej z dnia 30.12.2022r., sygn.: 0114-KDIP2-2.4010.116.2022.2.RK.

Podsumowując, jeżeli mamy wspólnika spółki cywilnej, który partycypuje w zyskach tej spółki w udziale np. 30% oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej wykona on usługę i wystawi z tego tytuł na spółkę cywilną fakturę, to u tego wspólnika w spółce cywilnej nie rozpoznajemy kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu (w sytuacji wystawienia spółce cywilnej faktury przez obcego podatnika taki wspólnik miałby prawo do rozpoznania 30% kwoty netto z takiej faktury), ale i również przychodu w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w spółce (30% kwoty netto z wystawionej na rzecz spółki faktury). I tak:

 

 

Zdarzenie gospodarcze

Wspólnik wystawiający fakturę – skutki w j.d.g.

Wspólnik wystawiający fakturę – skutki w s.c. - udział 30%

Drugi wspólnik s.c. - udział 70%

Faktura 1/2023, kwota netto 10.000 zł

Wpływ na konto j.d.g. – 10.000 zł

Wypływ ze spółki na konto wspólnika, do jego j.d.g. – 10.000 zł

Przychód podatkowy

70% z 10.000 zł = 7000 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszt podatkowe

0,00 zł

0,00 zł

70% z 10.000 zł = 7000 zł

 

Z powyższego przykładu można wnioskować, że ten wspólnik wystawiając fakturę na swoja spółkę cywilną osiąga jakąś korzyść w tym sensie, że jak w powyższym przykładzie 10.000 zł netto wpływa mu na rachunek bankowy, z czego 3000 zł netto nie jest to kwota opodatkowana. Z jednej strony należy zakładać, że te „dodatkowe” 3000 zł zostało wcześniej opodatkowane przez wspólników spółki z tytułu działalności w spółce (wprawdzie w proporcji 30%, 70%). Z drugiej strony wspólnicy uzyskują faktycznie usługę o wartości 10.000 zł netto. Ocenę zostawiam czytelnikom...

 

 

Paweł Wojnowski

Doradca podatkowy nr wpisu 13118

Kancelaria Podatkowo-Księgowa Taxologika

 

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: