EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika
Nowe pliki JPK_V7 od 01 października 2020r. Artykuł doradcy podatkowego opisujący zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT od 01 października 2020r.
21 września 2020

Pliki JPK_V7.
Nowe obowiązki dla podatników VAT i księgowych
 od 01 października 2020r.

 

(Artykuł zaktualizowany na dzień 16.05.2022r.)

 
Obowiązujące do dnia 30 września 2020r. przepisy podatkowe nakazują podatnikom - którzy nie są zwolnieni podmiotowo z podatku VAT lub nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych - składać co miesiąc pliki JPK_VAT oraz co miesiąc lub kwartalnie (w zależności od wybranego sposobu rozliczania) deklaracje VAT-7/VAT-7K.
Od 1 października 2020r. powyższe pliki oraz deklaracje zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7. Plik ten będzie zawierał elementy dotychczas wykazywane w plikach JPK oraz deklaracjach, a także dodatkowe informacje odnośnie przeprowadzanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym transakcji oraz dowodów dokumentujących te transakcje.
Wprowadzenie nowego pliku ma w założeniu ułatwić dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ponieważ podatnik nie będzie musiał sporządzać i weryfikować poprawności dwóch rodzajów dokumentów. Ułatwić ma również weryfikację tych rozliczeń przez organy podatkowe. Jednakże w pliku tym mają być też zawarte dodatkowe informacje, których wcześniej nie wymagano. Pozwoli to Ministerstwu Finansów w sposób automatyczny, ale też w prosty i właściwie bezkosztowy sposób na poznanie jeszcze więcej szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez podatnika działalności i umożliwi praktycznie na bieżąco identyfikowanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze najczęściej występujących nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Niestety przy okazji dane te na pewno będą wykorzystywane przy planowaniu czynności sprawdzających lub kontroli.
Podatnik rozliczający się z podatku VAT miesięcznie będzie składał co miesiąc plik JPK_V7M, zawierający wypełnioną część ewidencyjną i deklaratoryjną. A jak to będzie w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie? Taki podatnik będzie składał plik JPK_V7K, przy czym za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będzie zawierał on jedynie część ewidencyjną, dopiero w rozliczeniu za cały kwartał będzie zawierał oprócz części ewidencyjnej, także część deklaratoryjną.
Część deklaratoryjna będzie obejmować - tak jak dotychczasowe deklaracje - dane niezbędne obliczenia podatku należnego i naliczonego, a tym samym kwoty podatku do zapłaty lub do zwrotu/przeniesienia. Plik będzie zawierać też oczywiście dane ewidencyjne, które wykazywane są obecnie w plikach JPK_VAT. Jednakże poza tymi danymi, będzie obowiązek dodatkowego oznaczenia niektórych transakcji w zakresie m.in. rodzaju towarów i usług, czy też powiązań pomiędzy kontrahentami oraz oznaczania niektórych rodzajów dowodów dokumentujących te transakcje.
 
Oznaczenia dotyczące dostaw towarów:
 

GTU_01 - Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208) (nie dotyczy gastronomii).

GTU_02 - Towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe.

GTU_03 - Olej opałowy nieujętych w GTU_02, oleje smarowe i pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), oleje smarowe (CN 2710 20 90) oraz preparaty smarowe (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją)

GTU_04 - Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05 - Odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne.

GTU_06 - Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy (m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek), a także folia typu stretch określona w poz. 9 tego załącznika.

GTU_07 - Pojazdy oraz części (kody CN 8701–8708).

GTU_08 - Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09 - Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne – wyłącznie objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10 - Budynki, budowle i grunty oraz ich części i udziały w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy .
 
 
Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:
 

GTU_11 - W zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12 - O charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)

GTU_13 - Transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1)
 
Jak wskazano powyżej, przy stosowaniu oznaczeń GTU należy zatem uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).
 
Oznaczenia przez sprzedawców oraz nabywców towarów i usług specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:
 

SW - Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

EE - Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

IED - Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

TP - Powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Dotyczy to zarówno powiązań kapitałowych, jak i osobowych (małżonek oraz krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, np. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, synowa, zięć).
TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42.
I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63.
B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
B_ MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP - Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 
Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji sprzedaży:
 
RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
WEW - Dokument wewnętrzny.
FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.
 
Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji zakupów:
 
VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
WEW - Dokument wewnętrzny.
MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
IMP - Podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
 
Nie ma obowiązku podawania powyższych oznaczeń na fakturach, jednakże takie adnotacje (np. w uwagach faktur) na pewno ułatwią księgowym zadanie. Zatem w zakresie w jakim księgowy nie będzie posiadał informacji, powinien je uzyskać od klienta, ewentualnie wspólnie z klientem dokonać niezbędnych ustaleń. Dotyczyć to będzie zwłaszcza problemów z oznaczeniem towarów i usług oraz rodzaju transakcji.
Trzeba też wspomnieć o karach za ewentualne błędy w plikach JPK_V7. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że plik zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie do ich skorygowania. Jeżeli podatnik nie skoryguje rozliczenia lub nie złoży w tym zakresie żadnych wyjaśnień, grozić może mu kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd lub odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego.
W tym miejscu wskazać trzeba, że korekty rozliczeń za okresy sprzed 1 października 2020r. będą dokonywane według starych zasad. Jednocześnie wprowadzane zmiany nie mają wpływu na zasady składania pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy (np. VAT-UE, VAT-9M).
 
Powyższe zmiany miały w zamierzeniu ułatwić podatnikom i księgowym dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług – zamiast dwóch wysyłanych dokumentów elektronicznych miał być jeden. Jednak dodatkowa ilość informacji, która ma być zawarta w nowym pliku – oraz ich szczegółowość - powoduje, że nie tylko podatnicy, ale i księgowi będą mieli dużo więcej pracy przy kwalifikowaniu poszczególnych transakcji i dokumentów. Wymagać to będzie oczywiście bardzo dobrej współpracy na linii księgowy – klient, zwłaszcza w kontekście ewentualnych kar za popełniane w tym zakresie błędy.
 
Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika
Data artykułu: 21.09.2020r.  (ostatnia aktualizacja 16.05.2022r.)
 
Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do naszego newslettera. Informację o nowych artykułach uzyskasz w pierwszej kolejności. Gwarantujemy zero spamu i reklam!
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ .
 
 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: