Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika

EN

Pliki JPK_V7.
Nowe obowiązki dla podatników VAT i księgowych od 01 października 2020r.
 
 
 
Obowiązujące do dnia 30 września 2020r. przepisy podatkowe nakazują podatnikom - którzy nie są zwolnieni podmiotowo z podatku VAT lub nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych - składać co miesiąc pliki JPK_VAT oraz co miesiąc lub kwartalnie (w zależności od wybranego sposobu rozliczania) deklaracje VAT-7/VAT-7K.
Od 1 października 2020r. powyższe pliki oraz deklaracje zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7. Plik ten będzie zawierał elementy dotychczas wykazywane w plikach JPK oraz deklaracjach, a także dodatkowe informacje odnośnie przeprowadzanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym transakcji oraz dowodów dokumentujących te transakcje.
Wprowadzenie nowego pliku ma w założeniu ułatwić dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ponieważ podatnik nie będzie musiał sporządzać i weryfikować poprawności dwóch rodzajów dokumentów. Ułatwić ma również weryfikację tych rozliczeń przez organy podatkowe. Jednakże w pliku tym mają być też zawarte dodatkowe informacje, których wcześniej nie wymagano. Pozwoli to Ministerstwu Finansów w sposób automatyczny, ale też w prosty i właściwie bezkosztowy sposób na poznanie jeszcze więcej szczegółowych informacji na temat prowadzonej przez podatnika działalności i umożliwi praktycznie na bieżąco identyfikowanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze najczęściej występujących nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Niestety przy okazji dane te na pewno będą wykorzystywane przy planowaniu czynności sprawdzających lub kontroli.
Podatnik rozliczający się z podatku VAT miesięcznie będzie składał co miesiąc plik JPK_V7M, zawierający wypełnioną część ewidencyjną i deklaratoryjną. A jak to będzie w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie? Taki podatnik będzie składał plik JPK_V7K, przy czym za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będzie zawierał on jedynie część ewidencyjną, dopiero w rozliczeniu za cały kwartał będzie zawierał oprócz części ewidencyjnej, także część deklaratoryjną.
Część deklaratoryjna będzie obejmować - tak jak dotychczasowe deklaracje - dane niezbędne obliczenia podatku należnego i naliczonego, a tym samym kwoty podatku do zapłaty lub do zwrotu/przeniesienia. Plik będzie zawierać też oczywiście dane ewidencyjne, które wykazywane są obecnie w plikach JPK_VAT. Jednakże poza tymi danymi, będzie obowiązek dodatkowego oznaczenia niektórych transakcji w zakresie m.in. rodzaju towarów i usług, czy też powiązań pomiędzy kontrahentami oraz oznaczania niektórych rodzajów dowodów dokumentujących te transakcje.
 
Oznaczenia dotyczące dostaw towarów:
 
GTU 01 - Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii).
GTU 02 - Towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe.
GTU 03 - Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU 04 - Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU 05 - Odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne.
GTU 06 - Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek.
GTU 07 - Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10.
GTU 08 - Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU 09 - Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.
GTU 10 - Budynki, budowle i grunty.
 
Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:
 
GTU 11 - W zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
GTU 12 - O charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU 13 - Transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
 
Jak wskazano powyżej, przy stosowaniu oznaczeń GTU należy zatem uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).
 
Oznaczenia przez sprzedawców oraz nabywców towarów i usług specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:
 
SW - Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
EE - Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
TP - Powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Dotyczy to zarówno powiązań kapitałowych, jak i osobowych (małżonek oraz krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, np. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, synowa, zięć).
TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42.
I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63.
B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
B_ MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
MPP - Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 
Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji sprzedaży:
 
RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
WEW - Dokument wewnętrzny.
FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.
 
Dodatkowe oznaczenia dowodów w ewidencji zakupów:
 
VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
WEW - Dokument wewnętrzny.
MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
IMP - Podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
 
Nie ma obowiązku podawania powyższych oznaczeń na fakturach, jednakże takie adnotacje (np. w uwagach faktur) na pewno ułatwią księgowym zadanie. Zatem w zakresie w jakim księgowy nie będzie posiadał informacji, powinien je uzyskać od klienta, ewentualnie wspólnie z klientem dokonać niezbędnych ustaleń. Dotyczyć to będzie zwłaszcza problemów z oznaczeniem towarów i usług oraz rodzaju transakcji.
Trzeba też wspomnieć o karach za ewentualne błędy w plikach JPK_V7. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że plik zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie do ich skorygowania. Jeżeli podatnik nie skoryguje rozliczenia lub nie złoży w tym zakresie żadnych wyjaśnień, grozić może mu kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd lub odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego.
W tym miejscu wskazać trzeba, że korekty rozliczeń za okresy sprzed 1 października 2020r. będą dokonywane według starych zasad. Jednocześnie wprowadzane zmiany nie mają wpływu na zasady składania pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy (np. VAT-UE, VAT-9M).
 
Powyższe zmiany miały w zamierzeniu ułatwić podatnikom i księgowym dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług – zamiast dwóch wysyłanych dokumentów elektronicznych miał być jeden. Jednak dodatkowa ilość informacji, która ma być zawarta w nowym pliku – oraz ich szczegółowość - powoduje, że nie tylko podatnicy, ale i księgowi będą mieli dużo więcej pracy przy kwalifikowaniu poszczególnych transakcji i dokumentów. Wymagać to będzie oczywiście bardzo dobrej współpracy na linii księgowy – klient, zwłaszcza w kontekście ewentualnych kar za popełniane w tym zakresie błędy.
 
Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika
Data artykułu: 21.09.2020r.
 
Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do naszego newslettera. Informację o nowych artykułach uzyskasz w pierwszej kolejności. Gwarantujemy zero spamu i reklam!
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ .
 
 
Nowe pliki JPK_V7 od 01 października 2020r. Artykuł doradcy podatkowego opisujący zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT od 01 października 2020r.
21 września 2020

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

Copyrights   ©  2018-2020  Taxologika sp. z o.o. 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208