Pierwsza porada podatkowa gratis dotyczy: 

1) Jednoosobowa działalność osoby fizycznej — przedstawienie możliwych form opodatkowania. 

2) Przedstawienia możliwości wyboru rodzaju prowadzonej księgowości: księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ewidencja dla celów podatku zryczałtowanego. 

3) Omówienia podstawowych informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym PIT — przedstawienie możliwości wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych, opodatkowania liniowego oraz ryczałtowego. Plusy i minus każdej formy opodatkowania.

4) Omówienia podstawowych zasad opodatkowania podatkiem VAT.  Auto w firmie.

5) Kilka słów dotyczących obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych. 

6) Przedstawienia podstawowych informacji dotyczących składek ZUS, możliwości wyboru oskładkowania oraz terminów rejestracji. 

Zasady świadczenia usługi doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES ” skierowanej do osób rozpoczynających działalność  gospodarczą z dnia 01 lipca 2018r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi doradztwa podatkowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach akcji „START BIZNES” prowadzonej przez Taxologika spółkę doradztwa podatkowego. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność przez doradców podatkowych. 

§ 2 Warunki świadczenia usług w programie „START-BIZNES” 

1. Usługa doradztwa podatkowego świadczona przez doradców podatkowych z Kancelarii Podatkowo – Księgowej Taxologika w ramach akcji „START BIZNES” skierowana jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

2. Z usługi nie mogą skorzystać działający już przedsiębiorcy, osoby zakładające spółki prawa handlowego czy zamierzających rozpoczęcie działalności w ramach wspólnego przedsięwzięcia. 

3. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą jednoosobową działalność gospodarczą.

4. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów jednorazowej porady dotyczącej optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 3 Tajemnica zawodowa 

1. Usługa doradztwa podatkowego świadczona w ramach akcji „START BIZNES” świadczona jest przez doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

2. Doradca podatkowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

§ 4 Zasady Etyki 

Doradca podatkowy świadczący usługę w ramach akcji „START BIZNES” zobowiązany jest do stosowania zasad etyki zawodowej sformułowanych w uchwale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

§ 5 Odpowiedzialność 

1. Doradca podatkowy świadczący usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi doradztwa podatkowego na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym i niniejszego Regulaminu. 

2. Doradca podatkowy zobowiązany jest na podstawie w/w ustawy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego.

3. Doradcy podatkowi świadczący usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” nie ponoszą odpowiedzialności za świadczoną usługę jeżeli przedsiębiorca nie podał wszystkich niezbędnych danych lub podał dane nieprawdziwe.

4. Wszelkie uwagi, reklamacje lub inne zastrzeżenia dotyczące usługi doradztwa podatkowego świadczoną przez doradcę podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” należy zgłaszać bezpośrednio doradcy podatkowemu, który wykonał daną usługę.

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o doradztwie podatkowym

2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z usług oferowanych przez doradców podatkowych w ramach akcji „START BIZNES” będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla doradcy podatkowego.

3. Akcja „START BIZNES” na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2021, przy czym kluczowy dla objęcia przedsiębiorcy warunkami akcji jest dzień zgłoszenia się przedsiębiorcy do doradcy podatkowego świadczącego usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” w celu skorzystania z jednorazowej porady, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: