XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

17 września 2018
Ulga internetowa 2020. Rozliczenie roczne PIT.

  Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza młodych, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zakupie kodów do gier w postaci elektronicznej na zagranicznych platformach internetowych do handlu grami i ich dalszej odsprzedaży za pośrednictwem polskich portali sprzedażowych lub własnych stronach internetowych. Dokonując zakupu tych kodów zastanawiają się, czy ciąży na nich obowiązek związany z podatkiem VAT zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są zarejestrowani jako podatnicy tego podatku. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na powyższe zagadnienie.

  

  • Przedsiębiorca nabywający kody do gier w postaci elektronicznej od zagranicznego kontrahenta (przedsiębiorcy) pochodzącego z Unii Europejskiej lub kraju trzeciego, nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, dokonuje importu usług.
  • Przedsiębiorca (zarówno zarejestrowany na VAT, jak i zwolniony) od wartości importu usług musi obliczyć podatek VAT należny, przy czym podatnik zarejestrowany ma prawo odliczyć podatek naliczony w tej samej wysokości (transakcja neutralna podatkowo), a podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany złożyć deklarację i zapłacić podatek należny do urzędu skarbowego, a jego równowartość ma prawo ująć w kosztach uzyskania przychodów.
  • W przypadku importu usług od przedsiębiorcy z Unii Europejskiej trzeba dokonać rejestracji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, także w przypadku przedsiębiorcy zwolnionego z VAT.
 
               Na początku trzeba wskazać, że nabywane kody do gier oraz innych programów w postaci elektronicznej są to ciągi cyfr i liter, otrzymywane od sprzedawcy np. poprzez e-mail. Wpisanie takiego kodu na konsoli lub na serwisie internetowym pozwala na uzyskanie dostępu np. do samej gry lub programu, czy też uzyskanie dodatkowych elementów w danej grze lub programie.
            Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, kody do gier/programów otrzymywane przez przedsiębiorcę poprzez e-mail nie stanowią towaru, a zatem czynności ich zakupu i sprzedaży stanowią usługi w rozumieniu powyższej ustawy stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zakup takiej usługi spoza Unii Europejskiej nie jest objęty cłem. W tym miejscu nadmienić trzeba, że kod można też nabyć w formie tzw. zdrapki, ale w takim przypadku ma miejsce nabycie towaru, a nie usługi.
            W przypadku nabywania usług istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca ich świadczenia. Stanowi o tym rozdział 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym wyłącznie na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usług wprowadzono do ustawy odrębną definicję podatnika, za którego uważa się podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, i to niezależnie od miejsca jej wykonywania (art. 28a w związku art. 15 ust. 2 ustawy).
            Zatem za podatnika uważane są także podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw, zarówno Unii Europejskiej, jak i państw trzecich. Co więcej, definicja ta pozwala za podatnika uznać także osobę lub podmiot niezależnie od tego, czy jest zarejestrowany jako przedsiębiorca lub zarejestrowany dla celów podatku VAT (tak m.in. wyrok WSA z 08.05.2013r. sygn. akt. I SA/Bk 108/13 oraz NSA z 19.03.2014r. I FSK 586/13).
            Natomiast stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Powyższy przepis wskazuje zatem, że w sytuacji świadczenia usług na rzecz podatnika, czyli podmiotu/osoby prowadzącej działalność gospodarczą (lub uznawanej za taką), miejscem świadczenia usługi jest jego siedziba, tj. w naszym przypadku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Z importem usługi, i w konsekwencji rozliczaniem podatku VAT przez nabywcę, a nie sprzedawcę, mamy do czynienia wtedy, gdy podatnik (przedsiębiorca) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywa od podatnika (przedsiębiorcy) nieposiadającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski usługę, której miejscem świadczenia jest właśnie Polska (art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy o VAT).
            Przedsiębiorca będzie dokonywał importu usług w sytuacji, gdy nabycie będzie dokonywane od przedsiębiorcy nieposiadającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. W takiej sytuacji to polski przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT z tytułu tej transakcji. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, nie ma tutaj znaczenia, że polski przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT - aby był uznany za podatnika (dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usługi, a w konsekwencji sposobu jej opodatkowania) wystarczy, że prowadzi działalność gospodarczą.
Zauważyć w tym miejscu trzeba, że import usług dotyczy zarówno nabyć od podatników z Unii Europejskiej, jak i z państw trzecich.
             Rejestracja przez przedsiębiorcę na zagranicznych serwisach internetowych jako osoba prywatna nie wpłynie na ocenę transakcji. Rejestrując się na serwisach jako osoba prywatna przedsiębiorca powoduje, że sprzedawca uzna go za osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). W tej sytuacji sprzedawca sam opodatkuje usługę „polskim” podatkiem VAT rejestrując się z tego tytułu w Polsce, albo za pomocą systemu MOSS (z ang. Mini One Stop Shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi; system ten polega na rejestracji i rozliczaniu podatku VAT w jednym państwie, przy zastosowaniu stawek podatku VAT odpowiadających stawkom podatku w krajach poszczególnych konsumentów). W takiej sytuacji to nie nabywca, a sprzedawca jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT. Przedsiębiorca zarejestrowany na takim serwisie jako osoba prywatna nadal faktycznie działa jako podatnik, zatem biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy sprzedawca naliczy podatek VAT, czy też nie, to polski przedsiębiorca ma obowiązek opodatkować taką transakcję podatkiem VAT.
    W związku z importem usług zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług ma obowiązek wykazać w deklaracji VAT-7 podatek należny z tego tytułu, jak również ma prawo pomniejszyć ten podatek o podatek naliczony w tej samej wysokości. Zatem transakcja ta będzie dla takiego przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Natomiast przedsiębiorca niebędący podatnikiem VAT z tytułu dokonanego importu usługi ma obowiązek złożyć deklarację VAT-9M, która przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i niebędących czynnymi podatnikami VAT, a którzy w okresie rozliczeniowym dokonali importu usług (art. 99 ust. 9 ustawy). Powyższą deklarację składa się do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpił obowiązek zapłaty podatku z tytułu importu usług. Jako podstawę opodatkowania przyjąć należy zapłaconą kwotę, a gdy sprzedawca naliczy podatek VAT - przyjąć należy kwotę brutto. Natomiast podatek należny w przypadku obu deklaracji trzeba obliczyć od podstawy opodatkowania biorąc pod uwagę stawkę podatku obowiązującą w Polsce dla danej usługi, a więc z tytułu zakupu kodów do gier - według stawki podstawowej w wysokości 23%, stosownie do treści przepisu art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
         Jednocześnie przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej transakcji (jak już wskazano, dla podatników VAT czynnych transakcja ta jest neutralna podatkowo). Dla takiego podatnika - który rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad ogólnych lub według jednolitej stawki 19% - stanowi on jednak koszt uzyskania przychodu stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie uzyskiwanych przychodów ryczałtem wyklucza taką możliwość.
Podkreślić także trzeba, że każdy przedsiębiorca - jeżeli będzie dokonywał importu usług od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej - powinien zarejestrować się dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R. Jednocześnie przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do składania informacji VAT-UE, gdyż nie wykazuje się w nich transakcji stanowiących import usług.
         Zatem dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług przedsiębiorca musi ustalić, z jakiego kraju pochodzi sprzedający oraz czy można uznać sprzedającego za prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli sprzedający pochodzi z Polski nie mamy do czynienia z importem usług, a zwykłą usługą świadczoną na terytorium kraju. Jeżeli natomiast sprzedający pochodzi spoza Polski, ustalić trzeba, czy nie ma w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - jeżeli nie ma i będzie można go uznać za przedsiębiorcę, transakcja nabycia kodów do gier będzie stanowić import usług opodatkowany przez nabywcę. Natomiast, w sytuacji gdy sprzedający okaże się osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, transakcja ta nie będzie stanowić importu usług i w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu przez polskiego przedsiębiorcę.
 
 
Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika
Zakup przez przedsiębiorców kodów do gier na zagranicznych portalach internetowych, a podatek VAT.

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika